โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์


หมู่ที่ 5 บ้านกำสน ตำบลป่าร่อน
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0989807987

307183192_182604770958299_1868183907786012965_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

1084640547-20150521-203049

นาย ชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ คั้งอยู่หมู่ที่5 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2521 จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคลองสระ

สร้างข้นโดยความร่วมมือของชาวบ้านกำสนและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองสระ ปีการศึกษา 2522 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เมื่อปี พ.ศ.2525 ได้รับอนุมัติแยกเป็นเอกเทศ โดยใชชื่อว่า โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ มีนักเรียน 96น มีครูประจำการ 4 คน อัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในปี 2561 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมเทคโนโลยี นักเรียนเก่งดี มีคุณะรรม น้อมนำเเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาเทคโนโลยี่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาระบบเครือข่าย และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา