โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์


หมู่ที่ 5 บ้านกำสน ตำบลป่าร่อน
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0989807987

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 1 2 3 1
อนุบาล 2 1 0 1 1
อนุบาล 3 3 3 6 1
รวม อนุบาล 5 5 10 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 4 1
รวมประถม 13 6 19 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 18 11 29 9

บทความล่าสุด